รายนามคณะกรรมการสมาคม

1 .นายปานใจ ธารทัศนวงศ์ นายกสมาคม
2. นายเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์
5.นางสาวอิ่มใจ คงจุ้ย เหรัญญิก
6.นางสาวจันทร์พร คุ้มทัศ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7.นางสาวปิยะนุช ปรางค์มณี นายทะเบียน
8.นายวิริยะ หิรัญพงษ์ ปฏิคม
9.นางบุญญรัตน์ โกฏิรัตน์ เลขานุการ