IETF ครั้งที่ 103 Bangkok

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง UniNet สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ ThaiSARN สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ    กลุ่มคณาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาของไทยทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีของความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั่วโลก โดยผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างสังคมของนักวิจัยโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายให้มีโอกาสทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการใช้งานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมาคม ThaiREN จึงได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยของไทยได้มีโอกาสรับรู้ เข้าถึง และได้รับสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในแขนงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปี 2018 จากการที่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ ไออีทีเอฟ (IETF) เป็น local host ในการจัดการประชุม IETF ครั้งที่ 103 Bangkok วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ซึ่งไออีทีเอฟ (IETF) หรือ Internet Engineering Task Force เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาตรฐานแบบเปิดเพื่อสร้างและส่งเสริมมาตรฐานทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โปรโตคอลที่เกี่ยวกับ RFC, IoT หรือ automated network management เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินงานเป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานภายใต้สนับสนุนของ Internet Society ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสดงหาผลกำไร

การประชุมของไออีทีเอฟจัดขึ้น 3 ครั้งต่อปี หมุนเปลี่ยนไปตามทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเซีย มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละกว่า 1,200 คน ซึ่งในปี 2018 เป็นปีแรกที่ไออีทีเอฟเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน และให้เกียรติมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยร่วมเป็น local host ซึ่งการจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้มูลนิธิฯ              ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) และผู้ให้บริการโครงข่ายและสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ TRUE, 3BB, AIS, NTT และ TCC Technology โดยให้การสนับสนุนการจัดงานและจัดสรรโควต้าเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันการอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรวิจัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานครั้งนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ท่านละ 700 USD โดยได้จัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 15 คน จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
  • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลักของประเทศไทย ได้แก่ TRUE, 3BB, AIS, NTT และ TCC Technology ที่ให้การสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพให้ผู้สนใจด้านพัฒนามาตรฐานอินเทอร์เน็ต และนักพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ietf.org/how/meetings/103/