Highlight

Asi@Connect National Launch Event in Thailand

IETF ครั้งที่ 103 Bangkok

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

จากการที่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ ไออีทีเอฟ (IETF) เป็น local host ในการจัดการประชุม IETF ครั้งที่ 103 Bangkok วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ซึ่งไออีทีเอฟ (IETF) หรือ Internet Engineering Task Force เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาตรฐานแบบเปิดเพื่อสร้างและส่งเสริมมาตรฐานทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โปรโตคอลที่เกี่ยวกับ RFC, IoT หรือ automated network management เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินงานเป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานภายใต้สนับสนุนของ Internet Society ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสดงหาผลกำไร

การประชุมของไออีทีเอฟจัดขึ้น 3 ครั้งต่อปี หมุนเปลี่ยนไปตามทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเซีย มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละกว่า 1,200 คน ซึ่งในปี 2018 เป็นปีแรกที่ไออีทีเอฟเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน

เพิ่มเติม

สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลักของประเทศไทย ได้แก่ TRUE, 3BB, AIS, NTT และ TCC Technology ที่ให้การสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพให้ผู้สนใจด้านพัฒนามาตรฐานอินเทอร์เน็ต และนักพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ietf.org/how/meetings/103/

รู้จักกับสมาคม ThaiREN

สมาคมนี้มีชื่อว่า"สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thailand Research Education Network Association"

ได้จดทะเบียนสมาคมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน เลขที่ จ.4532/2550

 

เครื่องหมายสมาคม ThaiREN

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมมีตัวอักษรThaiRENสีขาว มีชื่อสมาคมเป็นอักษรภาษาไทยสีดำวางบนขอบบนของสัญลักษณ์รูปเจดีย์ 3 องค์ สีส้มและสีเทาวางซ้อนกัน โดยมีรูปคลื่นวางพาดตามแนวนอน

โดยรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้ตัวอักษร “ThaiREN” สีขาว หมายถึง
Thai Research Education Network และมีรูปเจดีย์ทั้งสามองค์เพื่อสื่อถึงความเป็นไทย รูปคลื่นแสดงถึงการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

เครื่องหมายของสมาคมจะมีลักษณะ ดังนี้

 

ThaiREN Logo

ประเภทสมาชิกของสมาคม ThaiREN

สมาชิกของสมาคมแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งคณะกรรมการสมาคมลงมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งคณะกรรมการสมาคมลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์

เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

1. รับข่าวสารการจัดงานวิชาการด้าน เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานประยุกต์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. ข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการสมาคม
มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นมีสิทธิ

4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง เป็นกรรมการสมาคมมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง

5. ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคมตามความเหมาะสม
ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตามความเหมาะสม

สมัครสมาชิก